50826
  ۱۳۹۲/۷/۱۰
ای دل تو چه می‌کنی؟
بمان ! با تو حرفي دارم . مگر همين چند سال پيش نبود كه قلبي در جماران مي تپيد آن چنان كه سِيلي از دريا دلان را به حركت در مي آورد. چقدر دل كه به زير تانك ها نرفت و چقدر دل كه در حسرت فراق آن ها نسوخت. چقدر نهال آرزوي شهادت در سينه كاشته شد تا در خط مقدم به بار بنشيند. ما را چه شده ؟
   

ای دل تو چه مي كني ؟ مي ماني يا مي روي ؟
دل هاي خيلي ها را مي شود در بساط دوره گرد ها هم پيدا كرد.مثل همين قصابي هاي كه دل و جگر گوسفند را جلوي مغازه شان آويزان كرده اند خيلي ها دلي به وسعت همان بازار دارند. مي توان اين دل ها را خريد و فروش كرد حتي درسته بلعيد!.

اما من دنبال دلي مي گردم كه جرعه جرعه سخن در آن بريزم تا دريا شود. من دنبال دريادلي هستم كه آسمان را هم در خود جاي مي دهد . دلي كه تپيدنش دنيا را به تپش وا مي دارد .
آي چه نشسته ايد؟ اين دل ها را كي از بقچه گوشت و حصار استخوان در مي آوريد؟ما را چه شده كه به تشييع قلوب خود رفته ايم؟

بمان !
بمان ! با تو حرفي دارم . مگر همين چند سال پيش نبود كه قلبي در جماران مي تپيد آن چنان كه سِيلي از دريا دلان را به حركت در مي آورد. چقدر دل كه به زير تانك ها نرفت و چقدر دل كه در حسرت فراق آن ها نسوخت. چقدر نهال آرزوي شهادت در سينه كاشته شد تا در خط مقدم به بار بنشيند. ما را چه شده ؟ قلب هايمان را كجا گذاشته ايم ؟

نكند قلب هايمان را در بازار جا گذاشته باشيم. دم مغازه مبل فروشي و لوستر فروشي؟ نكند به قلب هايمان تيري زده و هديه اي دراماتيك كرده و به ديگران سپرده ايم!

خيلي ها قلب شان را بلوكه كرده اند , برخي هم اكازيون مخصوص دلبستگي ها مثل رياست , پست , مقام , شهرت و ... اما برخي ديگر دل به دريا سپردند تا در كوير گرفتار نشوند.دفتري كه سال ها گشوده بود و عاشقان را ثبت نام مي نمود تا به دريا برساندشان امروز بسته است. امروز بايد از اين مانداب خون نقبي به ديار عاشقان بزنيم تا مگر چشمه اي در چاه دل بجوشد و ما را شستشويي دهد و رگ هاي وجود پر از اكسيژن حيات مجدد گردد.

خيلي ها عقال عقل ابزاري به پاي دارند و آنان را پريدن و فاصله گرفتن از زمين معني ندارد. اما برخي نيز دنبال رهايي اند دنبال يك لحظه تپش, يك استارت, يك چشمه و يا روزنه تا از آن به سرزمين نور بروند. و من از خودم مي پرسم : اي دل تو چه مي كني ؟ مي ماني يا مي روي؟

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved